Verkiezingsprogramma 2018-2022

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom. De waardering voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente wordt door de burger als goed beschouwd en Bilts Belang vindt dat dat zeker zo moet blijven. De waardering van de inwoners voor het functioneren van het gemeentebestuur kan echter beter. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming is een goede zaak. Wel moeten we ervoor waken, dat daardoor initiatieven niet of veel te traag van de grond komen. De representativiteit van alle bewonersgroepen moet verbeterd worden. De zwijgende meerderheid moet óók gehoord worden, niet alleen een actieve, luidruchtige minderheid. De gemeenteraad moet daarom weer meer invloed en daadwerkelijk het laatste woord krijgen. De communicatie naar de burgers toe moet verbeterd worden. Bilts Belang ziet daarbij een belangrijke rol voor nieuwe digitale media.

Alle discriminatie (ras, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, etc.) dient op alle fronten te worden bestreden. Respect voor jong en oud is een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Het actief overbruggen van de verschillen in opinie en levenshouding tussen de generaties is een taak waaraan continu gewerkt moet worden. Bilts Belang is van oordeel dat de leidraad bij alle politieke beslissingen moet zijn: het streven naar een dynamische, gezonde en evenwichtige maatschappij. Op basis van kennis en gezond verstand. Bilts Belang is van mening dat bewezen ervaring, kennis en kunde van al onze medeburgers daarbinnen een rol van betekenis moet krijgen. Bij die politieke beslissingen moet het vizier gericht zijn op de lange termijn resultaten en niet op het korte termijn belang.

DIENSTVERLENING

Sociale media zijn niet meer weg te denken in onze snel veranderende maatschappij. Onze burgers hebben recht op een goede, snelle en moderne communicatie vanuit en naar de gemeente. Bilts Belang ziet dan ook grote mogelijkheden voor het inzetten van nieuwe media als middel tot een verbeterde dienstverlening naar de burgers toe. De burger moet ook buiten de werktijden bij de gemeente terecht kunnen. Er zijn voorbeelden van andere gemeenten bekend waar ambtenaren thuis werken, buiten het gemeentehuis vergaderen en bijvoorbeeld bij de burgers thuis een paspoort komen afleveren. Het blijkt kostenbesparend te werken. Zonder ons nu al vast te leggen op dit soort vergaande veranderingen, wil Bilts Belang wel kijken in hoeverre wij in de gemeente De Bilt kunnen leren van deze projecten en de goede elementen eruit stapsgewijs zouden kunnen overnemen.

Bilts Belang is er een voorstander van om het zogenaamd “ondernemersloket” te vereenvoudigen. Voor ondernemers is het hele proces van vergunningen aanvragen veel te ingewikkeld en behandeling van aanvragen duurt vaak veel te lang. Wij zijn ervan overtuigd dat het hele proces veel eenvoudiger kan.

OPENBARE VEILIGHEID

Veiligheid is de belangrijkste kerntaak van de overheid en toch voelt de burger zich in toenemende mate onveilig. Bilts Belang wil daarom binnen de regels van de privacywetgeving investeren in zogenaamde “passieve” camera’s. Dat zijn camera’s, waarvan de opgenomen beelden hooguit een paar weken bewaard worden. Is er niets gebeurd, dan worden deze beelden vernietigd. Zo kunnen wij, met respect voor ieders privacy, toch de pakkans van criminelen vergroten. Bovendien gaat van “passieve” camera’s een zekere preventieve werking uit. Wij willen het aantal BOA’s verhogen en met meer bevoegdheden zichtbaar op straat zien. Er moet naar de ergernissen van de burger geluisterd worden en die ergernissen moeten de wereld uit geholpen worden. Denk hierbij aan loslopende honden, hondenpoep op straat, uitstekende stoeptegels, enzovoort. Bilts Belang zal zich ervoor inzetten om de brandweer (VRU) niet verder uit gemeentelijke handen te laten rukken.

ECONOMISCHE ZAKEN EN INNOVATIE

Ondernemers en bedrijven zijn de motor van onze economie. Bilts Belang is er voor elke ondernemer of elk bedrijf. Zo ondersteunen wij het Utrechts Science Park Bilthoven maar ook de kleine start-upper die nu nog door hinderlijke gemeentelijke regelgeving niet kan doorgroeien. Deze start-uppers zullen veelal vanuit huis gaan werken. Bedrijvigheid in de eigen woonomgeving moet weer gezien worden als verlevendiging van vaak saaie en slapende woonwijken en niet als een bedreiging. Bilts Belang zet in op een sterke, lokale economie en bloeiende, gezonde winkelcentra, maar is wel voor vrije concurrentie en marktwerking. Verlevendiging van onze winkelcentra met goede voorzieningen voor onze dagelijkse levensbehoeften is noodzakelijk. Om ondernemers in hun ondernemerschap daadwerkelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren moet het proces van vergunningaanvragen drastisch vereenvoudigd worden. Bilts Belang staat daarvoor. Momenteel is het “ondernemersloket” veel te ingewikkeld en moeten ondernemers veel te lang wachten tot hun vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen. Zolang deze vereenvoudiging niet geïmplementeerd is, moeten regels en voorschriften ruimhartig worden geïnterpreteerd. Bilts Belang wil ruimte geven voor vernieuwende initiatieven. De Raad moet vooraf en op transparante wijze worden voorgelicht.
Bilts Belang is vóór een vitaal platteland: boeren moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. En ook hier geldt: minder hinderlijke regelgeving.

VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Het aantal verkeersbewegingen neemt landelijk gezien nog steeds toe. Ook in onze gemeente is dat niet anders. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit 2012 schreven de toenmalige coalitiepartijen, dat extra wegcapaciteit in 2020 nodig zal zijn, omdat de groei van het verkeer tegen die tijd niet meer verwerkt kan worden. Wij kunnen de verkeersproblemen die in de toekomst onvermijdelijk op ons afkomen, vóór zijn. Geen enorme filevorming tegen die tijd, met als neveneffect ook nog eens een veel te hoge concentratie fijnstof. Geen onnodig sluipverkeer door onze wijken heen, dat de leefbaarheid en veiligheid van onze burgers aantast. Dat vraagt om visie en daadkracht. Bilts Belang constateert dat het daaraan bij de vorige colleges heeft ontbroken. Als de lokale politieke partij voor alle kernen van De Bilt wil Bilts Belang wél daadkracht tonen en zich hard maken voor bijvoorbeeld de aanleg van een randweg. Teneinde de toekomstige verkeersproblematiek vóór te zijn en de woonomgeving voor de burgers leefbaar en veilig te houden. Veel wegen binnen onze gemeente zijn vervallen en aan vervanging toe. Er moet structureel meer geïnvesteerd worden in onderhoud ervan.

RUIMTELIJKE ORDENING

Bilts Belang huldigt het liberale standpunt dat niet alles door de overheid “geregeld” moet worden. Een verbouwingsplan voor de eigen woning moet nu nog voorgelegd worden aan de Welstandscommissie. Voor een verbouwing die volgens het bestemmingsplan gewoon is toegestaan, moet een vergunning aangevraagd worden, met alle kosten van dien. Onbegrijpelijk, frustrerend en kostbaar voor de huizenbezitter. Bilts Belang is vóór afschaffing van te veel en onnodige regels. Leges voor een verbouwing (die overigens per gemeente fors verschillen) kunnen sterk verlaagd worden. Bilts Belang is vóór afschaffing van de Welstandscommissie.

Het aantrekkelijke om in onze gemeente te wonen is het groene en dorpse karakter ervan. Dat is een kostbaar goed, dat Bilts Belang graag zo wil houden. Het is een belangrijke kernwaarde van onze gemeente die beschermd moet worden en waar wij ook voor staan. Wij willen dus niet meer bouwen op de weinige en meestal groene open ruimtes tussen de bestaande woningen en toch zal er gebouwd moeten worden. Een gevolg daarvan is dan wél, dat wij er dus voor zullen moeten kiezen om aan de randen van onze kernen (betaalbare) woningen te gaan bouwen. Uiteraard niet op gebieden met echte natuurwaarde, maar wel op gebieden zonder echte natuurwaarde. Alleen op deze wijze kan de bestaande leefomgeving voor de burgers in onze gemeente groen en dorps blijven. En alleen op deze wijze kunnen wij voldoen aan de grote vraag naar betaalbare woningen en kan de wachttijd van 10 jaar drastisch omlaag.

VOLKSHUISVESTING

Bilts Belang pleit ervoor dat er een evenwichtig woningaanbod moet zijn met een lange termijnvisie die aansluit bij de vraag naar woningen en appartementen. Er is een groot tekort aan alle soorten huur- en koopwoningen. Te denken valt aan betaalbare eengezinswoningen rond de NHG-grens, betaalbare en dure senioren koopappartementen en sociale huurwoningen. Bilts Belang vindt ook, dat starters en jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt aan bod moeten komen. Wij zijn van mening, dat ook naar andere woningcoöperaties gekeken moet worden en niet alleen naar SSW. Het moet gemakkelijker worden om kantoren en leegstaande villa’s te verbouwen tot appartementen. Het moet mogelijk worden om mantelzorgwoningen in de tuin te bouwen of duowoningen te realiseren. Er moet extra gelet worden op “levensloopbestendig” bouwen.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Zoals in de inleiding al gezegd is, vindt Bilts Belang het beheer van de openbare ruimte één van de kerntaken van de gemeente. Goede openbare verlichting draagt bij tot het veiligheidsgevoel van de burger. Met behoud van een goede verlichting kunnen wij toch besparen: de oude verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Bilts Belang verlicht zuinig en toch veilig. Een groene, dorpse gemeente vraagt wel om onderhoud van dat openbare groen. Afgelopen jaren is daarop tegen onze zin door het college bezuinigd. Onkruid moet effectief worden bestreden. Prullenbakken moeten weer herplaatst worden. Zwerfvuil moet natuurlijk adequaat verwijderd worden. Er is in de gemeente behoefte aan clustering van te kleine speelplekken, tot grotere en schone speeltuinen/-plekken met meer speeltoestellen. Eén glijbaan op een klein veldje, of één schommel op een speelterreintje voldoet niet meer aan de behoefte van het spelende kind. Het bevorderen van veiligheid rondom de scholen is een must. Beter onderhoud van de wegen is noodzakelijk.

MILIEU EN WATERTAKEN

Het milieu gaat Bilts Belang ter harte. Maatregelen om het milieu te sparen en energie te besparen zijn kostbaar. Met een duidelijke, reële visie en rekening houdend met technologische ontwikkelingen moeten maatregelen genomen worden. Bilts Belang vindt het gemeentelijk energie akkoord 2030 volstrekt onhaalbaar. Wij kunnen immers de eigenaren van onroerend goed niet verplichten om energie beperkende maatregelen te nemen. Wij willen een transparant investeringsplan om de gemeentelijke eigendommen in 2030 energie neutraal te maken.
Bilts Belang bepleit veel meer voorlichting aan de burger over onze watertaken. Door de klimaatveranderingen zullen wij met aanzienlijk meer hemelwater te maken gaan krijgen. Hemelwater moet, waar mogelijk, in de wijken worden opgevangen. Voorlichting aan de burgers hoe dit het beste gerealiseerd kan worden, is dus van belang.

Bilts Belang is voorstander van afvalscheiding, maar niet van het nieuwe gemeentelijke beleid van afvalscheiding. Gewoon weer ongescheiden ophalen en door deskundigen en machines achteraf laten scheiden levert betere resultaten op en is ook nog eens goedkoper. Het nieuwe afvalbeleid doet namelijk een groot beroep op de medewerking en de kennis (hoe het afval te scheiden) van onze burgers. Daarnaast ontsieren de vele afvalbakken ons straatbeeld. Bilts Belang is als enige partij van begin af aan tegen dit beleid. Burgers die een grotere afvalbak willen hebben, moeten die gewoon zonder extra kosten kunnen krijgen. Zonder bewijs van de huisarts, aangezien dit tegen de privacywetgeving is.

JEUGD EN EDUCATIE

Onderwijs is één van de belangrijkste speerpunten van Bilt Belang. Daarop mag niet bezuinigd worden. Bilts Belang hecht eraan dat kinderen gelijke kansen krijgen en zich gelijkelijk kunnen ontplooien. Kinderen moeten goed onderwijs krijgen in goed onderhouden scholen. Al te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke achterstand te voorkomen. Voorlichting over het nut van voorschoolse educatie is van belang, een breder aanbod wenselijk. Aan onderhoud van schoolgebouwen moet aandacht besteed worden. De Rijksoverheid heeft haar taken voor jeugdzorg naar de gemeenten overgeheveld. Veel van die taken kan de gemeente De Bilt alleen nog maar uitvoeren door verregaand samen te werken met andere gemeenten. Een nadelig gevolg hiervan is dat individuele gemeenteraden, zoals de onze, bij dit soort samenwerkingsverbanden nauwelijks nog eigen zeggenschap hebben. Bilts Belang zal de ontwikkelingen nauwgezet en kritisch volgen.

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Bilts Belang steunt het streven om ouderen, mindervaliden, en andere hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Voor eventuele thuiszorg moet de gemeente een eerlijke prijs vragen. De gemeente heeft de afgelopen jaren enorm bezuinigd op de zorg- en huishoudelijke taken. Nu de uitgavenposten gunstig zijn uitgevallen wil Bilts Belang dat de gemeente de situatie voor die mensen die daarvoor in aanmerking komen, opnieuw bekijkt. Voor deze groepen moet bovendien passend vervoer beschikbaar zijn, dat naar draagkracht betaald wordt. Bij werkzaamheden aan de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met burgers die slecht ter been zijn. Sociaal isolement en vereenzaming dienen te worden voorkomen.

WERK EN INKOMEN

Bilts Belang staat voor een maatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk welzijn, maar waar de overheid wel ondersteunt als burgers zich niet zelf kunnen redden. Op kleine schaal moet maatwerk geleverd worden aan burgers die niet zelfredzaam zijn. De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Vooral kinderen mogen niet de dupe worden en in een sociaal isolement terecht komen. Verborgen armoede moet bestreden worden.

KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Bilts Belang vindt kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden belangrijk, al behoren deze niet tot onze kerndoelen. Wij vinden het niet direct een overheidstaak om kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden financieel te ondersteunen. Veeleer wil Bilts Belang de kunstwereld stimuleren om zelf creatief in te spelen op de veranderende wereld. En zelf eigen verantwoordelijkheid te dragen voor haar inkomsten en dus voor haar voortbestaan. Cultuurhistorisch erfgoed moet in stand worden gehouden. Gezien het beperkte gemeentelijke budget is het niet haalbaar om daaraan veel geld uit te geven. Wel moet ervoor worden gezorgd, dat mogelijk verval van ons cultuurhistorisch erfgoed voorkomen wordt.

SPORT EN SPORTACCOMODATIES

Op het gebied van sport is Bilts Belang van mening dat de gemeente zich nagenoeg alleen zou moeten bezig houden met het faciliteren daarvan. Teveel wordt er nu nog naar de klassieke teamsporten gekeken. Steeds vaker kiest de burger ervoor om individueel te gaan sporten, op een voor hem/haar passende tijd. Wij willen daarom meer gaan faciliteren in sportmogelijkheden voor de individuele sporters van onze gemeente. Het kunnen meedoen van de jeugd aan (team-)sporten is belangrijk voor hun algemene ontwikkeling. Bilts Belang hecht daaraan en wil die burgers ondersteunen die sportactiviteiten echt niet zelf kunnen betalen. Van integrale subsidies naar verenigingen is Bilts Belang geen voorstander.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *