Gemeenteraadsvergadering Februari

Op 20 februari was de gemeenteraadsvergadering van februari. Zie deze link om de gehele vergadering terug te zien.

Duurzaamheidsagenda

Voor ons zijn de ambities en de bijbehorende budgetten die in voorgelegde duurzaamheidsagenda veel te hoog, veel te hoog voor de financiële situatie waarin wij als gemeente nog steeds inzitten, en bij sommige plannen/ambities kun je volgens ons wel nog wel afvragen of het wel een taak is voor de gemeente om daar gemeenschapsgeld aan uit te geven.

Op 4 februari zijn we geïnformeerd door de provincie over de ernst van onze financiële situatie.
Maar zoals de 32e president Franklin D. Roosevelt ooit treffend zei:
 ‘Niets in de politiek gebeurt toevallig, en als er iets gebeurt was het zo gepland’.

 Bilts Belang was mede organisator van die raadsavond, Die raadsavond had een doel op zich, maar was wel ook een middel om tot het besef te komen.

Het besef dat niet alles kan, het besef dat wij hier eerlijk moeten zijn over budgetten en eerlijk over de verantwoordelijkheid die wij hier hier hebben over de gemeente financiën. .

Om rechtvaardig te zijn tegenover anderen, moet men eerlijk zijn tegenover zichzelf.

Bilts Belang is eerlijk, nu al, er komen weer bezuinigen/ombuigingen aan, inwoners/instellingen/subsidie ontvangers gaan dit weer op 1 of andere manier weer voelen, en met de financiële tegenslagen die we nu al weten, van de accountant dit jaar en de RID volgend jaar, is het verstandiger volgens Bilts Belang om nu al het moeilijke aan te pakken, nu het nog makkelijk is, dus keuzes te maken mbt budgetten en ambities in deze duurzaamheidsagenda dan af te wachten tot de kadernota of begroting want anders krijg je een soort zwabber beleid en geen lange termijn visie. En je ziet wanneer er gebrek is aan lang termijn visie er problemen ontstaat. 

Want belasting verhoging is geen optie voor Bilts Belang.

We kunnen en willen niet alle budgetten en ambities schrappen,  

Voor de Regionale Energie Strategieën zijn al middelen toegekend in de septembercirculaire 2019.
Voor opstellen van de Transitie visies Warmte – gereed uiterlijk eind 2021 – ontvangt iedere gemeente een bijdrage van EUR 202.101 van het rijk.

En er zitten ook een paar ambities met bij behorende budgetten Die wij kunnen steunen..

Maar bij veel van de voorgestelde budgetten en ambities vinden wij dat het dus eigenlijk geen gemeentelijke taak is en worden sommige landelijk al gefaciliteerd of kunnen/worden door de markt worden opgepakt.

En wij hebben een lijstje opgesteld in de vorm van een amendement

Voorhangprocedure inzake proeftuinen aardgasvrije wijken

Bilts Belang geen voorstander is om een proeftuin aardgasvrije wijk in onze gemeente te starten.

Want we kunnen beter achterlopen op de feiten,
dan dat we voorlopen op de fouten.
Noem het conservatief, 

En het hele vrijwillige wat in de brief staat die naar de inwoners is verstuurd staat volgens ons op losse schroeven:

In het eerste voortgangsrapportage van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)1 staat:

Gebruik Crisis- en Herstelwet
Ten slotte vragen de proeftuingemeenten zich af hoe om te gaan met bewoners die niet van het aardgas willen aangezien er geen juridische mogelijkheden zijn om dit te verplichten. Op dit moment zitten de meeste proeftuingemeenten in de beginfase van de wijkaanpak en motiveren zij bewoners om mee te doen op basis van een vrijwilligheid. Op termijn hebben de proeftuingemeenten de mogelijkheid nodig om de levering van aardgas daadwerkelijk te kunnen beëindigen. Het in stand houden of zelfs nieuw aanleggen van het gasnet in een wijk voor slechts enkele woningen zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. In dat kader heeft een aantal proeftuingemeenten aangeven mee te willen doen aan een experiment om op grond van de Crisis- en Herstelwet de levering van aardgas te stoppen,

Zie daar, het vrijwillige staat nu al ter discussie, of kan de wethouder hier nu een toezegging doen dat er immer en altijd een gasaansluiting blijft als men dan wilt

En natuurlijk rendeert de investering van een warmwaternet niet. Vanaf maart tot oktober staat bij mij de verwarming grotendeels uit.  Dus een half jaar lang is er nauwelijks vraag.

En een veel gehoorde klacht van de gebruikers van warmtenetten is dat ze klem zitten met de tarieven en de service, er is geen keuzevrijheid, geen concurrentie en wat je dan overhoudt is geen kapitalisme maar denken wij de Chinese vorm van communisme, overheid reguleert financiering en vergunningen en dat gefinancierd uit de centrale bank. Daar passen wij voor.

Zie hier ons amendement om geen proeftuinen aardgasvrije wijken te starten

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie.