Daarom Bilts Belang

Bilts Belang is een lokale partij
Bilts Belang is een lokale partij die vrij is om onafhankelijk van de belangen van landelijke politieke partijen zich geheel te concentreren op de belangen van de lokale bevolking. Landelijke politieke partijen vertegenwoordigen met hun leden minder dan 2 % van de Nederlandse bevolking. Zij verdelen met elkaar de politieke posten voor burgemeesters, commissarissen van de koning en ministers. Het is dus een kleine oligarchische groep die het voor het zeggen heeft. Daar werken wij niet aan mee.

Kennis van de burgers wordt gebruikt
Veel adviesorganen in De Bilt worden niet serieus genomen. In de strijd om de ruimte met zijn conflicterende belangen en complexe besluitvorming is voor Bilts Belang elk besluit een speurtocht naar verborgen eenvoud en naar creatieve oplossingen. Het gebruik van kennis van burgers is daarbij essentieel.

Lokale samenlevingsopbouw door verbinding
Veel politieke partijen vertegenwoordigen groepen met bepaalde belangen. Bilts Belang wil mensen van heel verschillende achtergrond in de lokale gemeenschap een ontmoetingsplaats bieden, waar gezamenlijk plannen kunnen worden gemaakt. Daarvoor heeft Bilts Belang een eigen instrument ontwikkeld: bestuurlijke mediation om tegenstellingen te overbruggen.

Vergaande decentralisatie van bestuur naar dorpskernen
De gemeente De Bilt bestaat uit zes dorpskernen: De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk,  Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading. Onze gemeente De Bilt werkt met contactambtenaren voor de dorpskernen. Bilts Belang wil veel verder gaan door informatie over de ruimtelijke ordening en het projectmatig werken te decentraliseren naar wijk- en dorpsgericht werken. Ieder dorp moet over een eigen budget kunnen beschikken. Geef de burgers instrumenten voor hun eigen regie.

Open staan voor vernieuwende ideeën
De politieke partijen die een coalitie vormen hebben de meerderheid in de Gemeenteraad. Bij vrijwel elk besluit wordt de argumentatie van partijen in de oppositie genegeerd. Bilts Belang wil dat er rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten. Oplossingen worden gezocht met een zo breed mogelijk draagvlak. Bekwame wethouders hoeven niet persé lid te zijn van een politieke partij.

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB)
Het gebeurt in de gemeenteraad herhaaldelijk dat burgers te laat of helemaal niet worden geïnformeerd over veranderingen in hun woonomgeving. Besluiten blijken vaak een ondoorzichtig compromis van partijbelangen. De overheid wisselt per besluit van motivering en gedraagt zich opportunistisch.
Bilts Belang gaat uit van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB), die verwijzen naar de Algemene wet Bestuursrecht (Awb).

Bilts Belang hanteert de volgende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB):

 • Zorgvuldigheid
  De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, nemen en uitvoeren: correcte en tijdige informatie aan de burger geven, nauwgezet onderzoek naar de feiten en belangen doen en openbaarheid van de bestuur betrachten.
 • Eerlijkheid
  De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het voeren van beleid en moet een eerlijke belangenafweging in acht nemen
 • Motivering
  De overheid moet zijn besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.
 • Rechtszekerheid
  De burger moet precies weten wat de overheid van hem verlangt en moet er op kunnen vertrouwen dat wordt nagekomen wat de overheid toezegt.
 • Gelijkheid
  De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen.
 • Verantwoording
  De overheid moet ervoor zorgen dat door goed beheer de overheidsuitgaven zorgvuldig worden verantwoord en worden geëvalueerd.