Ons doel

Bilts Belang is een onafhankelijke politieke ledenpartij met als doel de kwaliteit van leven voor de inwoners binnen de gemeente zo hoog mogelijk te houden.

Zij doet dit door de belangen van inwoners centraal te stellen, hen onderling te verbinden en naar gezamenlijk voordeel te streven. Bilts Belang gelooft in de kracht van de afzonderlijke kernen en in de meerwaarde van de gemeente als geheel.

Wie zijn wij?
Bilts Belang is een onafhankelijke partij, opgericht in 1997, die zich als belangenbehartiger opstelt tussen de inwoners van de gemeente De Bilt en de gemeentepolitiek. Het belang van de inwoners en hun leefomgeving is leidend voor het beleid en de besluitvorming van de organisatie.

Waarom zijn wij er?
De gemeente De Bilt is opgebouwd uit zes woonkernen. Bilts Belang is van mening, dat deze zes delen zowel apart als samen een bijzondere woonomgeving vormen.

Hoe bepalen wij onze doelen?
In plaats van de aandacht te leggen op het eigen belang van de organisatie zoeken wij gezamenlijk met de inwoners naar oplossingen die voor allen voordeel opleveren. Wij doen dat door de inwoners en hun omgeving (straat, wijk, woonkern, gemeente) centraal te stellen. Door hun mening te vragen, te laten geven en mee te laten denken in oplossingen die het prettig leven binnen de gemeente bevorderen, zowel nu als in de toekomst.

Hoe bereiken wij onze doelen?
Bilts Belang vindt, dat zij de belangen van inwoners het beste kan behartigen door deel te nemen aan het gemeentelijke politieke systeem. Hier worden immers beslissingen voorbereid en genomen. Door dit niet te doen zal er nooit sprake kunnen zijn van structurele invloed op het gemeentelijke beleid maar ontstaat er afhankelijkheid van lobby en gevestigde partijpolitiek.