Een aantal speerpunten uitgelicht vanuit ons verkiezingsprogramma

Geplaatst in willekeurige volgorde

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom.
Bij (politieke) beslissingen moet het vizier gericht zijn op de lange termijn resultaten en niet op het korte termijn belang.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke achterstand te voorkomen. Voorlichting over het nut van voorschoolse educatie is van belang, een breder aanbod wenselijk.

SPORT
Steeds vaker kiest de burger ervoor om individueel te gaan sporten, op een voor hem/haar passende tijd. Wij willen daarom meer gaan faciliteren in sportmogelijkheden voor de individuele sporters.

AFVALBELEID
Wij hebben als enige partij van het begin af aan tegen dit beleid gestemd. Gewoon weer ongescheiden ophalen en door deskundigen en machines achteraf laten scheiden levert betere resultaten op en is ook nog eens goedkoper.

WERK EN INKOMEN
De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Vooral kinderen mogen niet de dupe worden en in een sociaal isolement terecht komen.

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Wij steunen het streven om ouderen, mindervaliden, en andere hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Voor eventuele thuiszorg moet de gemeente een eerlijke prijs vragen.

ECONOMISCHE ZAKEN
Bilts Belang zet in op een sterke, lokale economie en bloeiende, gezonde winkelcentra, maar is wel voor vrije concurrentie en marktwerking.

EDUCATIE
Wij hechten eraan dat kinderen gelijke kansen krijgen en zich gelijkelijk kunnen ontplooien. Kinderen moeten goed onderwijs krijgen in goed onderhouden scholen.

WATERTAKEN
Hemelwater moet, waar mogelijk, in de wijken worden opgevangen. Voorlichting aan de burgers hoe dit het beste gerealiseerd kan worden, is dus van belang.

RUIMTELIJKE ORDENING
Wij willen niet meer of hoger bouwen op de weinige en meestal groene open ruimtes tussen de bestaande woningen en toch zal er gebouwd moeten worden. Een gevolg daarvan is dan wél, dat wij er dus voor zullen moeten kiezen om aan de randen van onze kernen (betaalbare) woningen te gaan bouwen. Uiteraard niet op gebieden met echte natuurwaarde, maar wel op gebieden zonder echte natuurwaarde.

OPENBARE VEILIGHEID
Wij willen het aantal BOA’s verhogen en met meer bevoegdheden zichtbaar op straat zien.
Veiligheid is de belangrijkste kerntaak van de overheid.

DIENSTVERLENING
Wij zijn voor een goede, snelle en moderne communicatie van uit en naar de gemeente.
De burger moet ook buiten de werktijden bij de gemeente terecht kunnen.

SPEELPLEKKEN
Er is in de gemeente behoefte aan clustering van te kleine speelplekken, tot grotere en schone speeltuinen/-plekken met meer speeltoestellen.

BEHEER OPENBARE RUIMTE
Een groene, dorpse gemeente vraagt wel om onderhoud van dat openbare groen. Afgelopen jaren is daarop tegen onze zin door het college bezuinigd.

VOLKSHUISVESTING
Er is een groot tekort aan alle soorten huur- en koopwoningen. Te denken valt aan betaalbare eengezinswoningen rond de NHG-grens, betaalbare en dure senioren koopappartementen en sociale huurwoningen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Wij zijn vóór afschaffing van te veel en onnodige (ver-)bouwregels. Zoals afschaffing van de Welstandscommissie.

VERKEER EN BEREIKBAARHEID
Het aantal verkeersbewegingen neemt in de gemeente nog steeds toe. Wij schuiven moeilijke beslissingen niet voor ons uit, maar willen wél daadkracht tonen en ons hard maken voor bijvoorbeeld de aanleg van een randweg, waardoor er minder verkeer door de woonwijken zal gaan rijden.

VITAAL PLATTELAND
Boeren moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. En ook hier geldt: minder hinderlijke regelgeving.

SPORTACCOMODATIES
Op het gebied van sport zijn wij van mening dat de gemeente zich nagenoeg alleen zou moeten bezighouden met het faciliteren daarvan.

ECONOMISCHE ZAKEN EN INNOVATIE
Bilts Belang is er voor elke ondernemer of elk bedrijf. Bedrijvigheid in de eigen woonomgeving moet weer gezien worden als verlevendiging van woonwijken.